બંધ

  જાહેરનામું

  કેટેગરી મુજબ દસ્તાવેજ ફિલ્ટર કરો
  જાહેરનામું
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  ઓફિસ ઓર્ડર નંબર ૩૮૫_૨૦૨૧ W.P.નં. ૫૩૪_૨૦૨૦ અંગે
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1,024 KB)
  ઈ મેઈલ આઈડીની સુચના (એમએસીટી)
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(652 KB)
  વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર અંગેની માહિતી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(774 KB)
  વર્ચ્યુઅલ ટ્રાફિક કોર્ટ તરીકે 20 કોર્ટનો હોદ્દો
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(565 KB)
  આંતરિક ફરીયાદ સમિતિ – આઈસીસી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(767 KB)
  સુલભતા સમિતિની રચના – જિલ્લા અદાલત, મોરબી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(681 KB)
  એમએસીપી મોરબીમાં નોડલ ઓફિસરને લગતી માહિતી 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1 MB)
  ભારતની માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના W.P.નં. ૫૩૪_૨૦૨૦ ના સંદર્ભમાં માનનીય હાઈકોર્ટનું પાલન 18/11/2022
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(2 MB)